TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau.Nguyễn Chí Thanh (Hùng Vương – Nguyễn Tri Phương) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/05/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/05/2020;

15/05/2020 9:43:12 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau.Nguyễn Chí Thanh (Hùng Vương – Nguyễn Tri Phương) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/05/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/05/2020;