TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Phạm Phú Thứ và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 4, Quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 19/5/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 20/5/2020.

18/05/2020 10:01:43 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường Phạm Phú Thứ và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 4, Quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 19/5/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 20/5/2020.