TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Bãi Sậy (02 bên) (Phạm Đình Hổ - Ngô Nhân Tịnh).Đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ) (Bãi Sậy - Võ Văn Kiệt) ).Đường Võ Văn Kiệt (Ngô Nhân Tịnh - Cao Văn Lầu) ).Đường Cao Văn Lầu (số chẵn) (Võ Văn Kiệt - Bãi Sậy).Đường Gia Phú (02 bên) (Cao Văn Lầu - Ngô Nhân Tịnh).Đường Phạm Văn Chí (02 bên) (Cao Văn Lầu - Bình Tây).Đường Bình Tây (02 bên) (Bãi Sậy - Võ Văn Kiệt).Đường Lê Trực (02 bên) (Bãi Sậy - Gia Phú).Đường Chu Văn An (Bãi Sậy - Gia Phú).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 21/5/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 22/5/2020.

19/05/2020 4:43:48 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Bãi Sậy (02 bên) (Phạm Đình Hổ - Ngô Nhân Tịnh).Đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ) (Bãi Sậy - Võ Văn Kiệt) ).Đường Võ Văn Kiệt (Ngô Nhân Tịnh - Cao Văn Lầu) ).Đường Cao Văn Lầu (số chẵn) (Võ Văn Kiệt - Bãi Sậy).Đường Gia Phú (02 bên) (Cao Văn Lầu - Ngô Nhân Tịnh).Đường Phạm Văn Chí (02 bên) (Cao Văn Lầu - Bình Tây).Đường Bình Tây (02 bên) (Bãi Sậy - Võ Văn Kiệt).Đường Lê Trực (02 bên) (Bãi Sậy - Gia Phú).Đường Chu Văn An (Bãi Sậy - Gia Phú).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 21/5/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 22/5/2020.