TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí – 963 Lò Gốm).Đường Văn Thân (02 bên) (Lò Gốm – Bình Tiên).Đường Bà Lài (02 bên) (Lò Gốm - Phạm Văn Chí).Đường Phạm Văn Chí (số chẵn) (Lò Gốm – Bình Tiên).Đường Bình Tiên (số lẻ) (Phạm Văn Chí – Đầu hẻm 231 Bình Tiên).Từ 22 giờ 00 phút,ngày 06/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 07/7/2020.

1/07/2020 1:53:20 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Phạm Văn Chí – 963 Lò Gốm).Đường Văn Thân (02 bên) (Lò Gốm – Bình Tiên).Đường Bà Lài (02 bên) (Lò Gốm - Phạm Văn Chí).Đường Phạm Văn Chí (số chẵn) (Lò Gốm – Bình Tiên).Đường Bình Tiên (số lẻ) (Phạm Văn Chí – Đầu hẻm 231 Bình Tiên).Từ 22 giờ 00 phút,ngày 06/7/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 07/7/2020.