ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

3/07/2020 2:34:47 p.m.

Sáng ngày 30/06/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của 55 cổ đông tương ứng với 10.027.540  cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,13%  trên tổng số13 triệu cổ phần của 461 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất  thông qua các nội dung:

-         Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

-         Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020.

-         Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý không chuyên trách.

-         Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

-         Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua  bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2020 và năm 2021.

Cũng tại Đại hội, cổ đông và các thành viên BKS đã thống nhất bầu ông Hoàng Thanh Bình là thành viên và Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 (thay bà Lại Thị Thu có đơn từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ).

Những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện.

Đoàn chủ tịch đại hội.

 

 

Ông Hoàng Thanh Bình Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn