TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 13, 14 quận 5 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 10/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 11/07/2020.

3/07/2020 2:51:58 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 13, 14 quận 5 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 10/07/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 11/07/2020.