Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 15/07/2020 của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

15/07/2020 10:08:42 a.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: