TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường tỉnh lộ 10 (từ số nhà 1074 đến Bia Truyền Thống), đường Lê Đình Cẩn (số lẻ) (từ số nhà 181 đến cấu Ông Búp), đường Bia Truyền Thống (từ Tỉnh Lộ 10 - Lê Đình Cẩn) và các hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên thuộc phường Tân Tạo, quaän Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 28/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/7/2020.

23/07/2020 4:01:20 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến đường tỉnh lộ 10 (từ số nhà 1074 đến Bia Truyền Thống), đường Lê Đình Cẩn (số lẻ) (từ số nhà 181 đến cấu Ông Búp), đường Bia Truyền Thống (từ Tỉnh Lộ 10 - Lê Đình Cẩn) và các hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên thuộc phường Tân Tạo, quaän Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 28/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/7/2020.