TB tạm ngừng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 31/07/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 31/07/2020.Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 04/08/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 04/08/2020.Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 06/08/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 06/08/2020.

28/07/2020 3:49:57 p.m.

TB tạm ngừng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 31/07/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 31/07/2020.Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 04/08/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 04/08/2020.Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 06/08/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 06/08/2020.