TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến hẻm 442 Hậu Giang – Phường 12 – Quận 6.Từ 08 giờ 30 phút,ngày 07/8/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 07/8/2020.

4/08/2020 5:02:33 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến hẻm 442 Hậu Giang – Phường 12 – Quận 6.Từ 08 giờ 30 phút,ngày 07/8/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 07/8/2020.