TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 2, 9 – Quận 6.Từ 09 giờ 00 phút,ngày 11/8/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 11/8/2020.

7/08/2020 1:39:03 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 2, 9 – Quận 6.Từ 09 giờ 00 phút,ngày 11/8/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 11/8/2020.