TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến hẻm 730 Hương Lộ 2.Tuyến hẻm 230 Mã Lò.Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 10/08/2020 (thứ 2).

7/08/2020 1:48:08 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tuyến hẻm 730 Hương Lộ 2.Tuyến hẻm 230 Mã Lò.Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 10/08/2020 (thứ 2).