TB tạm ngừng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 12/8/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 12/8/2020. Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 13/8/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 13/8/2020.

7/08/2020 2:20:22 p.m.

TB tạm ngừng cung cấp nước: Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 12/8/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 12/8/2020. Toàn bộ tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 4 quận 5.Từ 11 giờ 00 phút, ngày 13/8/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 13/8/2020.