TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Trương Phước Phan (từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 16 – 18 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (dãy số lẻ) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Đất Mới (dãy số chẵn từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ hẻm 842 đến Mã Lò) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 14/8/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 15/8/2020.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/8/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/8/2020.

12/08/2020 9:23:24 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Trương Phước Phan (từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 16 – 18 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược (dãy số lẻ) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Đất Mới (dãy số chẵn từ Tỉnh Lộ 10 đến Ấp Chiến Lược) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (dãy số chẵn từ hẻm 842 đến Mã Lò) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 14/8/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 15/8/2020.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 15/8/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 16/8/2020.