TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 12, Quận 6.Từ 09 giờ 30 phút,ngày 17/9/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 17/9/2020.

14/09/2020 1:44:32 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 12, Quận 6.Từ 09 giờ 30 phút,ngày 17/9/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 17/9/2020.