TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 3, 4, 7 – Quận 6.Từ 22 giờ 00 phút,ngày 13/10/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 14/10/2020.

12/10/2020 11:52:04 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 3, 4, 7 – Quận 6.Từ 22 giờ 00 phút,ngày 13/10/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 14/10/2020.