TB tạm ngưng cung cấp nước: Tất cả hẻm thuộc tuyến đường sau. Nguyễn Văn Luông (Kinh Dương Vương – Hậu Giang)Kinh Dương Vương (Nguyên Văn Luông – Lò Gốm).Lò Gốm (Kinh Dương Vương – Hậu Giang).Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông – Lò Gốm) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 19/10/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 20/10/2020

16/10/2020 2:07:08 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Tất cả hẻm thuộc tuyến đường sau. Nguyễn Văn Luông (Kinh Dương Vương – Hậu Giang)Kinh Dương Vương (Nguyên Văn Luông – Lò Gốm).Lò Gốm (Kinh Dương Vương – Hậu Giang).Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông – Lò Gốm) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 19/10/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 20/10/2020