TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Trần Văn Kiểu (02 bên) (Đường số 22 – Hậu Giang).Từ 11 giờ 00 phút,ngày 23/10/2020 đến 13 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.

21/10/2020 3:39:18 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Trần Văn Kiểu (02 bên) (Đường số 22 – Hậu Giang).Từ 11 giờ 00 phút,ngày 23/10/2020 đến 13 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.