TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tạ Quang Bửu (số lẻ)(đường 783 – Cao Lỗ); Đường Cao Lỗ (Tạ Quang Bửu – ranh Bình Chánh), Đường 783 Tạ Quang Bửu; Đường Trần Thị Ngôi;Các tuyến đường, hẻm nằm trong ranh các đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, đường 783 Tạ Quang Bửu, Trần Thị Ngôi, Phường 4, Quận 8.Từ 11h00 đến 14h00 thứ Sáu, ngày 06/11/2020.

4/11/2020 3:16:19 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tạ Quang Bửu (số lẻ)(đường 783 – Cao Lỗ); Đường Cao Lỗ (Tạ Quang Bửu – ranh Bình Chánh), Đường 783 Tạ Quang Bửu; Đường Trần Thị Ngôi;Các tuyến đường, hẻm nằm trong ranh các đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, đường 783 Tạ Quang Bửu, Trần Thị Ngôi, Phường 4, Quận 8.Từ 11h00 đến 14h00 thứ Sáu, ngày 06/11/2020.