TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 13, Quận 6.Từ 09 giờ 00 phút,ngày 04/11/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 04/11/2020.

5/11/2020 9:37:50 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ khu vực Phường 13, Quận 6.Từ 09 giờ 00 phút,ngày 04/11/2020 đến 14 giờ 00 phút ngày 04/11/2020.