TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Đình Hổ (số chẵn) (Hồng Bàng – Tháp Mười).Đường Tháp Mười (số chẵn) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Lê Quang Sung (02 bên) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Nguyễn Thị Nhỏ (số lẻ) (Hồng Bàng – Lê Quang Sung).Từ 22 giờ 00 phút,ngày 17/11/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 18/11/2020.Đường Phạm Đình Hổ (số chẵn) (Hồng Bàng – Tháp Mười).Đường Tháp Mười (số chẵn) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Lê Quang Sung (02 bên) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Nguyễn Thị Nhỏ (số lẻ) (Hồng Bàng – Lê Quang Sung).Từ 22 giờ 00 phút,ngày 18/11/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 19/11/2020.

13/11/2020 3:15:34 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Đình Hổ (số chẵn) (Hồng Bàng – Tháp Mười).Đường Tháp Mười (số chẵn) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Lê Quang Sung (02 bên) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Nguyễn Thị Nhỏ (số lẻ) (Hồng Bàng – Lê Quang Sung).Từ 22 giờ 00 phút,ngày 17/11/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 18/11/2020.Đường Phạm Đình Hổ (số chẵn) (Hồng Bàng – Tháp Mười).Đường Tháp Mười (số chẵn) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Lê Quang Sung (02 bên) (Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh).Đường Nguyễn Thị Nhỏ (số lẻ) (Hồng Bàng – Lê Quang Sung).Từ 22 giờ 00 phút,ngày 18/11/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 19/11/2020.