TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học Lãm đến hẻm 519 Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lâm Hoành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Nguyễn Quý Yêm và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 10 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 19/11/2020 (thứ 5).Từ 23 giờ 00 phút ngày 23/11/2020 (thứ 2) đến 04 giờ 30 phút ngày 24/11/2020 (thứ 3).

17/11/2020 3:38:42 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Kinh Dương Vương (từ Hồ Học Lãm đến hẻm 519 Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Lâm Hoành và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Tuyến đường Nguyễn Quý Yêm và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân.Từ 10 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 19/11/2020 (thứ 5).Từ 23 giờ 00 phút ngày 23/11/2020 (thứ 2) đến 04 giờ 30 phút ngày 24/11/2020 (thứ 3).