Thông báo V/v Payoo thu phí dịch vụ đối với khách hàng

Thông báo V/v Payoo thu phí dịch vụ đối với khách hàng