1 2 3 4 5 >

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy - Số nhà 963 Lò Gốm).Hẻm 69 Văn Thân.Đường Bãi Sậy (Bình Tiên - Lò Gốm).Đường Bình Tiên (số lẻ) (Bãi Sậy - Số nhà 231 Bình Tiên).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 20/3/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 21/3/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Xóm Củi (từ Tùng Thiện Vương đến Rạch Ụ Cây);Từ 22h00 ngày 16/3/2020 đến 04h00 ngày 17/3/2020;

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau.Phạm Văn Chí (Phạm Phú Thứ – Bình Tiên)Bình Tiên (Phạm Văn Chí– Võ Văn Kiệt)Phạm Phú Thú (Phạm Văn Chí – Võ Văn Kiệt)Hẻm 200 Bình Tiên Từ 22 giờ 00 phút, ngày 18/03/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 19/03/2020;

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Phạm Văn Chí (02 bên) (Phạm Phú Thứ - Bình Tiên).Đường Bình Tiên (Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt).Đường Phạm Phú Thứ (Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt).Hẻm 200 Bình Tiên.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 10/3/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 10/3/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Mễ Cốc (từ cầu số 3 đến cuối đường);Đường Lưu Hữu Phước (từ cầu số 3 đến cuối đường);Đường Bình Đức, Rạch Cát, Mai Hắc Đế và Lê Thành phương.Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 06/3/2020 đến 05h00 thứ Bảy, ngày 07/3/2020;Từ 22h00 thứ Bảy, ngày 07/3/2020 đến 05h00 Chủ nhật, ngày 08/3/2020;

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 10, 11 quận 5 Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04/03/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/03/2020.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau.Lê Quang Sung (Mai Xuân Thưởng – Minh Phụng)Hẻm 219, 229, 235 Mai Xuân Thưởng, Hậu Giang (Mai Xuân Thưởng – Hẻm 178) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 02/03/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/03/2020;

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hưng Phú và các hẻm nhánh thuộc dãy số lẻ (từ Lê Quang Kim đến cầu chữ Y).Từ 21h00 ngày 28/02/2020 đến 04h00 ngày 29/02/2020

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn -  từ cầu Nhị Thiên Đường đến cầu Bà Tàng) Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 28/02/2020 đến 05h00, thứ Bảy ngày 29/02/2020;

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hưng Phú và các hẻm nhánh thuộc dãy số lẻ (từ Lê Quang Kim đến cầu chữ Y).Từ 21h00 ngày 26/02/2020 đến 04h00 ngày 27/02/2020,Từ 21h00 ngày 27/02/2020 đến 04h00 ngày 28/02/2020;