1 2 3 4 5 >

Quyết định số 248/QĐ-KDDVKH ngày 14/11/2019 của Giám đốc về việc triển khai đơn giá nước sạch cho đối tượng cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Công ty quản lý, lộ trình 2019 - 2022.

Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 14/11/2019 của HĐQT về việc triển khai đơn giá nước sạch cho đối tượng cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Công ty quản lý, lộ trình 2019 - 2022.

Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 12/11/2019 của HĐQT về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P

Thông báo gửi đến cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

NGHỊ QUYẾT V/v TRANG BỊ PHẦN MỀM BẢN QUYỀN ARCGIS

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019.

Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019 của HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P.

Nghị quyết V/v ký kết hợp đồng đào tạo thi nâng bậc cho công nhân

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. V/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ-HĐQT ngày 24/09/2019 về việc bầu bổ sung thành viên BKS