1 2 3 4 5 >

Sáng ngày 30/06/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của 55 cổ đông tương ứng với 10.027.540  cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,13%  trên tổng số13 triệu cổ phần của 461 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

NQ v/v ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị  ngày 30/6/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019.

Thông báo công bố thông tin về việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực truyến

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020