1 2 3 4 5 >
Báo cáo tài chính năm 2019
26/03/2020 3:43:28 p.m.

Báo cáo tài chính năm 2019

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp. HCM

Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 19/03/2020.

Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2019

Nghị Quyết cuộc họp ngày 09/01/2020 của HĐQT

Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 của HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P.

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019 của HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P.

Công bố kết quả thanh tra thuế năm tài chính 2016 và năm tài chính 2018