1 2 3 4 5 >

BẢNG GIẢI TRÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 SAU KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 SAU KIỂM TOÁN

 

THƯ MỜI VỀ VIỆC NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2020 SỐ 148/2020/HĐKT NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2020

Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 15/07/2020 của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Sáng ngày 30/06/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với sự tham dự của 55 cổ đông tương ứng với 10.027.540  cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,13%  trên tổng số13 triệu cổ phần của 461 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

NQ v/v ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị  ngày 30/6/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019.