1 2 3 4 5 >

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2019

Nghị Quyết cuộc họp ngày 09/01/2020 của HĐQT

Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 25/12/2019 của HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P.

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019 của HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P.

Công bố kết quả thanh tra thuế năm tài chính 2016 và năm tài chính 2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bảo Châu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Quyết định số 248/QĐ-KDDVKH ngày 14/11/2019 của Giám đốc về việc triển khai đơn giá nước sạch cho đối tượng cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Công ty quản lý, lộ trình 2019 - 2022.

Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 14/11/2019 của HĐQT về việc triển khai đơn giá nước sạch cho đối tượng cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Công ty quản lý, lộ trình 2019 - 2022.

Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 12/11/2019 của HĐQT về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P