Sáng ngày 27/04/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của 55 cổ đông , và đại diện sở hữu với 10.726.176  cổ phần, chiếm tỉ lệ 82,51%  trên tổng số 13 triệu cổ phần của 450 cổ đông được mời tham dự Đại hội .
Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất  thông qua các nội dung:

  • Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021.
  • Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 5)
  • Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1)
  • Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung lần 1)
  • Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần 1)
  • Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.
  • Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua  bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2022.
  • Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý không chuyên trách.
Cũng tại Đại hội, cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung ông  Hứa Trọng Nghi và Ông Lê Trọng Thuần vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
Đồng thời trong cuộc họp HĐQT ngày 27/4/2022 các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông Hứa Trọng Nghi làm Chủ tịch HĐQT.
Những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện.Chủ tịch đoàn2 Thành viên mới được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022  ra mắt Đại hội (Ông Hứa Trọng Nghi và Ông Lê Trọng Thuần ).