Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 19/02/2022 - 04g00 ngày 20/02/2022 tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ, P.BTĐ A, P.BTĐ B, P.HH, P.BHH A, P.BHH B, P.Tân Tạo, P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 10g00 - 11g30 ngày 24/05/2022 tại P.AL - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ B  - Quận Bình Tân:
+ Từ 00g00 - 05g00 ngày 04/05/2022.
+ Từ 22g00 ngày 05/05/2022 - 05g00 ngày 06/05/2022.
+ Từ 22g00 ngày 06/05/2022 - 05g00 ngày 07/05/2022.
+ Từ 22g00 ngày 07/05/2022 - 05g00 ngày 08/05/2022.
+ Từ 22g00 ngày 08/05/2022 - 05g00 ngày 09/05/2022.


Lịch cúp nước từ 13g00 - 17g00 ngày 19/05/2022 tại P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 09g00 - 12g00 ngày 24/05/2022 tại P.Tân Tạo - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 09g30 - 12g00 ngày 20/05/2022 tại P.BTĐ A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 24/05/2022 - 05g00 ngày 25/05/2022 tại P.BTĐ A, P.BHH, P.BTĐ - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 09g00 - 15g00 ngày 20/05/2022 tại P.Tân Tạo - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 13/05/2022 - 03g00 ngày 14/05/2022 tại P.BTĐ B - Quận Bình Tân