Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 14/11/2022 - 05g00 ngày 15/11/2022 tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ, P.BTĐ A, P.BTĐ B, P.HH, P.BHH A, P.Tân Tạo, P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 07/11/2022 - 05g00 ngày 08/11/2022 tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ, P.BTĐ A, P.BTĐ B, P.HH, P.BHH A, P.Tân Tạo, P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 09g00 - 15g00 ngày 10/01/2023 tại P.BTĐ A - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 23g00 ngày 03/01/2023 - 05g ngày 04/01/2023 tại P.BHH, P.BHH A, P.BTĐ A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 10g00 - 15g00 ngày 22/12/2022 tại P.BHH A - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước tại P.Tân Tạo A  - Quận Bình Tân:
+ Từ 09g00 - 15g00 ngày 05/12/2022
+ Từ 21g00 ngày 05/12/2022 - 04g00 ngày 06/12/2022


Lịch cúp nước tại P.Tân Tạo A  - Quận Bình Tân:
+ Từ 09g00 - 15g00 ngày 07/11/2022
+ Từ 21g00 ngày 08/11/2022 - 04g00 ngày 09/11/2022