Lịch cúp nước từ 21g00 ngày 18/11/2023 - 05g00 ngày 19/11/2023 tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ, P.BTĐ A, P.BTĐ B, P.HH, P.BHH A, P.Tân Tạo, P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 09g00 - 15g00 ngày 06/11/2023 tại P.AL A  - Quận Bình Tân.
Lịch cúp nước từ 13g00 - 17g00 ngày 13/10/2023 tại P.Tân Tạo A  - Quận Bình Tân.

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 02/11/2023 - 05g ngày 03/11/2023 tại P.BTĐ A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 23g30 ngày 09/11/2023 - 05g ngày 10/11/2023 tại P.BHH B  - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 29/11/2023 - 05g ngày 30/11/2023 tại P.BTĐ - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước tại P.BTĐ A, P.Tân Tạo - Quận Bình Tân:
+ Từ 22g00 ngày 17/10/2023 - 05g00 ngày 18/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 18/10/2023 - 05g00 ngày 19/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 19/10/2023 - 05g00 ngày 20/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 20/10/2023 - 05g00 ngày 21/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 21/10/2023 - 05g00 ngày 22/10/2023.


Lịch cúp nước tại P.Tân Tạo, P.BTĐ B - Quận Bình Tân:
+ Từ 22g00 ngày 12/10/2023 - 05g00 ngày 13/10/2023
+ Từ 22g00 ngày 16,17,18/10/2023 - 05g00 ngày hôm sau


Lịch cúp nước tại P.BTĐ A, P.Tân Tạo - Quận Bình Tân:
+ Từ 22g00 ngày 22/10/2023 - 05g00 ngày 23/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 23/10/2023 - 05g00 ngày 24/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 24/10/2023 - 05g00 ngày 25/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 25/10/2023 - 05g00 ngày 26/10/2023.