Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 16/03/2024 - 05g00 ngày 17/03/2024 tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ, P.BTĐ A, P.BTĐ B, P.HH, P.BHH A, P.Tân Tạo, P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 13g00 - 17g00 ngày 29/07/2024 tại P.BHH B  - Quận Bình Tân.

Lịch cúp nước từ 09g00 - 11g00 ngày 25/07/2024 tại P.AL  - Quận Bình Tân.
Lịch cúp nước từ 23g00 ngày 25/07/2024 - 03g ngày 26/07/2024 tại P.BTĐ A - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 09g00 - 15g00 ngày 29/07/2024 tại P.BTĐ A  - Quận Bình Tân.
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 23/07/2024 - 05g ngày 24/07/2024 tại  P.BHH, P.BHH A - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước tại P.BTĐ A, P.Tân Tạo - Quận Bình Tân:
+ Từ 22g00 ngày 17/10/2023 - 05g00 ngày 18/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 18/10/2023 - 05g00 ngày 19/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 19/10/2023 - 05g00 ngày 20/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 20/10/2023 - 05g00 ngày 21/10/2023.
+ Từ 22g00 ngày 21/10/2023 - 05g00 ngày 22/10/2023.