Lịch cúp nước tại Phường Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân:
+ Từ 09g00 - 11g30 ngày 25/11/2021.
+ Từ 23g00 ngày 25/11/2021 - 03g00 ngày 26/11/2021.
 

Lịch cúp nước từ 13g00 - 17g00 ngày 30/11/2021 tại Phường An Lạc, Quận Bình Tân 
Lịch cúp nước từ 09g00 - 12g00 ngày 01/12/2021 tại Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân  
Lịch cúp nước từ 09g00 - 13g00 ngày 02/12/2021 tại Phường An Lạc, Quận Bình Tân  
Lịch cúp nước từ 10g00 - 15g00 ngày 02/12/2021 tại Phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 04/12/2021 04g00 ngày 05/12/2021 tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ, P.BTĐ A, P.BTĐ B, P.BHH, P.BHH A, P.BHH B, P.Tân Tạo, P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 10g00 - 15g00 ngày 06/12/2021 tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ B, P.Tân Tạo, - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 09g00 - 12g00 ngày 07/12/2021 tại P.BTĐ A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 09g00 - 12g00 ngày 06/12/2021 tại P.BHH - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 11g30 - 15g00 ngày 07/12/2021 tại P.BTĐ B, P.AL A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 08g30 - 15g00 ngày 08/12/2021 tại P.BTĐ  - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 07/12/2021 - 05g00 ngày 08/12/2021 tại P.BHH B - Quận Bình Tân