Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 22/04/2023 - 04g00 ngày 23/04/2023 tại P.AL, P.AL A, P.BTĐ, P.BTĐ A, P.BTĐ B, P.HH, P.BHH A, P.Tân Tạo, P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 02/06/2023 - 04g00 ngày 03/06/2023 tại P.An Lạc - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước từ 13g00 - 17g00 ngày 31/05/2023 tại P.Tân Tạo A - Quận Bình Tân.
Lịch cúp nước từ 09g00 - 16g00 ngày 11/05/2023 tại P.BTĐ B, P.AL, P.AL A - Quận Bình Tân.
Lịch cúp nước từ 08g30 - 13g00 ngày 22/05/2023 tại P.BTĐ A - Quận Bình Tân.

Lịch cúp nước từ 23g00 ngày 25/05/2023 - 03g ngày 26/05/2023 tại P.BHH A - Quận Bình Tân
Lịch cúp nước từ 23g00 ngày 22/05/2023 - 05g ngày 23/05/2023 tại P.AL  - Quận Bình Tân

Lịch cúp nước tại P.BHH  - Quận Bình Tân:
+ Từ 09g00 - 15g00 ngày 07/03/2023
+ Từ 21g00 ngày 07/03/2023 - 04g00 ngày 08/03/2023