Giới thiệu chung

Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn (tên gọi trước khi cổ phần hóa) là một đơn vị trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn), được thành lập theo Quyết định số 202/QĐ-TCNSTL ngày 31/07/1991 của Sở Giao Thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước.
Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động ngày 28/3/1995 với chức năng: quản lý, thi công, tu bổ sửa chữa, cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước, thực hiện việc đọc số và doanh thu tiền nước, giải quyết các khiếu nại của khách hàng trên địa bàn Quận 5,6,8, Bình Tân. • Tháng 02/2004
  Áp dụng Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh số 832/QĐ- CN-TCLDTL ngày 09/02/2004, Chi nhánh được hạch toán các khoản thu chi đối với Công ty Cấp nước, hàng tháng lập kế hoạch cấp vốn và báo về Công ty Cấp nước bảng cân đối tài khoản phát sinh và các bảng kê tài khoản chi tiết.

 • Ngày 24/04/2005
  Chi nhánh chính thức bổ sung thêm ngành tái lập mặt đường đối với công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 302149.

  Thực hiện chủ trương thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, ngày 04/04/2005, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 1437/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp của các công ty Nhà nước thuộc Công ty Cấp nước Thành phồ Hồ Chí Minh, trong đó có Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn.

 • Ngày 31/08/2005
  Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn ra Quyết định số 66/QĐ-TCT-TC thành lập Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

 • Ngày 30/12/2005
  UBND Tp. Hồ Chí Minh ra Quyết định số 6656/QĐ-UBND, về phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.

 • Ngày 02/12/2006
  Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn vào ngày 02/12/2006. Đến ngày 16/01/2007 công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần theo mã số 0304797806.