Ngày 24/4/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
        Đại hội có sự tham dự của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cổ đông lớn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, cùng với 54 cổ đông, đại diện 11.095.049 cổ phần, chiếm tỉ lệ 85,35% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 430 cổ đông được mời tham dự Đại hội.
        Năm 2023, Ban lãnh đạo điều hành và tập thể người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả khả quan với một số chỉ tiêu chính như sau: 
       Sản lượng nước tiêu thụ đạt 102,01% so với kế hoạch và đạt 103,25% so với thực hiện năm 2022; doanh thu tiền nước đạt 101,53% so với kế hoạch và và đạt 103,91% so với thực hiện năm 2022; gắn mới đồng hồ nước đạt 129,75% kế hoạch; thay đồng hồ nước đạt 122,71% kế hoạch; tỷ lệ nước thất thoát thất thu đạt 14,18%, giảm 3,32% so với kế hoạch là 17,50% (hoàn thành vượt mức kế hoạch giao); tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  đạt 153,5% so với kế hoạch và tăng 61% so với thực hiện năm 2022; tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 dự kiến là 16%/mệnh giá (so với kế hoạch năm 2023 đề ra là 12%/mệnh giá).
       Với kết quả đạt được như trên, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua (với tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên 99%) các nội dung như sau:

  • Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
  • Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
  • Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý không chuyên trách.
  • Thanh toán công nợ tiền nước mua sỉ vào thời điểm 2007, 2015 cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
  • Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá và các điều khoản của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2025.
      Tiếp nối với những thành quả đạt được năm 2023, Ban lãnh đạo điều hành Công ty tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả khả quan trong năm 2024, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra./.
Một số hình ảnh tại Đại hội

Quang cảnh hội nghị


Đoàn chủ tịch đại hội