Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 26/01/2021 - 05g00 ngày 27/01/2021 tại Phường 1,2,3,4, Quận 8  
Lịch cúp nước từ 10g00 - 11g00 ngày 08/02/2021 tại Phường 7, Quận 8   
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 26/02/2021 - 05g00 ngày 27/02/2021 tại Phường 1,2,3,4,5, Quận 8  
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 12/03/2021 - 05g00 ngày 13/03/2021 tại Phường 1,2,3,4,5, Quận 8  
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 18/03/2021 - 05g00 ngày 19/03/2021 tại Phường 1,2,3,4,5, Quận 8  
Lịch cúp nước từ 10g00 - 13g00 ngày 01/04/2021 tại Phường 7, Quận 8  
Lịch cúp nước từ 09g30 - 10g30 ngày 02/04/2021 tại Phường 1,2, Quận 8  
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 09/04/2021 - 05g00 ngày 10/04/2021 tại Phường 1,2,3,4,5, Quận 8