Lịch cúp nước từ 21g00 ngày 30/09/2023 - 05g00 ngày 01/10/2023 tại P5,6,9,10,11,12,13 Quận 8

Lịch cúp nước từ 13g00 - 15g00 ngày 12/09/2023 tại P16 - Quận 8
Lịch cúp nước từ 10g30 - 12g30 ngày 13/09/2023 tại P11 - Quận 8
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 25/09/2023 - 05g00 ngày 26/09/2023 tại P1,2,3,4,5,8,9 - Quận 8
Lịch cúp nước từ 09g30 - 13g00 ngày 15/09/2023 tại P15 - Quận 8

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 19/09/2023 - 02g00 ngày 20/09/2023 tại P2 - Quận 8

Lịch cúp nước tại Phường 14 Quận 8:
+ Từ 11g00 - 15g00 ngày 21/09/2023
+ Từ 11g00 - 15g00 ngày 22/09/2023


Lịch cúp nước tại Phường 8,12,13,14 Quận 8:
+ Từ 22g00 ngày 11/08/2023 - 05g00 ngày 12/08/2023
+ Từ 22g00 ngày 14/08/2023 - 05g00 ngày 15/08/2023