Lịch cúp nước từ 21g00 ngày 01/06/2024 - 05g00 ngày 02/06/2024 tại P5,6,9,10,11,12,13 Quận 8

Lịch cúp nước từ 10g00 - 15g00 ngày 12/06/2024 tại P5 - Quận 8
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 13/06/2024 - 05g00 ngày 14/06/2024 tại P4 - Quận 8

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 11/04/2024 - 05g00 ngày 12/04/2024 tại P7 - Quận 8

Lịch cúp nước tại Phường 14,16 Quận 8:
+ Từ 11g00 - 16g00 ngày 04/01/2024
+ Từ 11g00 - 16g00 ngày 05/01/2024
+ Từ 11g00 - 16g00 ngày 08/01/2024

+ Từ 11g00 - 16g00 ngày 09/01/2024

Lịch cúp nước tại Phường 1,4 Quận 8:
+ Từ 22g00 ngày 18/12/2023 - 05g00 ngày 19/12/2023
+ Từ 22g00 ngày 19/12/2023 - 05g00 ngày 20/12/2023


Lịch cúp nước tại Phường 15 Quận 8:
+ Từ 09g00 - 12g00 ngày 21/12/2023
+ Từ 22g00 ngày 21/12/2023 - 02g00 ngày 22/12/2023