Lịch cúp nước từ 08g00 - 12g00 ngày 04/01/2021 tại Phường 16, Quận 8
Lịch cúp nước từ 09g00 - 11g30 ngày 08/01/2021 tại Phường 5, Quận 8 
Lịch cúp nước từ 8g00 - 12g00 ngày 14/01/2021 tại Phường 14, Quận 8  
Lịch cúp nước từ 10g00 - 13g00 ngày 15/01/2021 tại Phường 13, Quận 8