Sáng ngày 21/04/2023, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của 55 cổ đông, đại diện 11.372.413 cổ phần, chiếm tỉ lệ 87,48%  trên tổng số 13 triệu cổ phần của 439 cổ đông được mời tham dự Đại hội.
       Tham dự đại hội có đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông nắm giữ 51% tổng số cổ phần của Công ty), và đại diện Ủy ban Chứng Khoán, Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban điều hành công ty cùng các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.
Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung với tỷ lệ tán thành cao (trên 97%):
  • Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  • Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
  • Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
  • Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.
  • Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua  bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2024.
  • Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý không chuyên trách.
          Những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện.Quang cảnh hội nghị


 
Đoàn chủ tịch đại hội