Lịch cúp nước từ 09g00  - 13g00 ngày 05/02/2021 tại Phường 3, Quận 6  
Lịch cúp nước từ 09g00  - 13g00 ngày 03/03/2021 tại Phường 8, Quận 6  
Lịch cúp nước từ 09g00  - 11g00 ngày 02/03/2021 tại Phường 13, 14, Quận 6  
Lịch cúp nước từ 11g00  - 14g00 ngày 08/03/2021 tại Phường 10, Quận 6  
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 15/03/2021  - 05g00 ngày 16/03/2021 tại Phường 8, Quận 6  
Lịch cúp nước từ 11g00  - 14g00 ngày 15/03/2021 tại Phường 10, Quận 6   
Lịch cúp nước từ 09g00 - 11g30 ngày 24/03/2021 tại Phường 10, Quận 6  
Lịch cúp nước từ 09g00 - 16g00 ngày 07/04/2021 tại Phường 10, Quận 6  
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 23/04/2021 - 05g00 ngày 24/04/2021 tại Phường 5,6, Quận 6