Lịch cúp nước từ 22g00  - 05g00 các ngày 29,30,31/03/2023 tại Phường 7,13,14 Quận 6

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 05/06/2023 - 04g00 ngày 06/06/2023 tại Phường 12 Quận 6

Lịch cúp nước từ 10g - 14g00 ngày 30/05/2023 tại Phường 3 Quận 6
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 01/06/2023 - 04g00 ngày 02/06/2023 tại Phường 1,3,4,7 Quận 6

Lịch cúp nước tại P8 Quận 6:
+ Từ 09g00 - 12g00 ngày 31/05/2023
+ Từ 22g00 ngày 31/05/2023 - 04g00 ngày 01/06/2023Lịch cúp nước tại P2,3,5,6,7,13,14 Quận 6:
+ Từ 22g00 ngày 10/04/2023 - 05g00 ngày 11/04/2023
+ Từ 22g00 ngày 11/04/2023 - 05g00 ngày 12/04/2023
+ Từ 22g00 ngày 14/04/2023 - 05g00 ngày 15/04/2023

+ Từ 22g00 ngày 15/04/2023 - 05g00 ngày 16/04/2023