Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 04/01/2021 - 05g00 ngày 05/01/2021 tại Phường 6, Quận 6 
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 06/01/2021 - 05g00 ngày 07/01/2021 tại Phường 10, Quận 6 
Lịch cúp nước từ 11g00 - 14g00 ngày 07/01/2021 tại Phường 10, Quận 6 
Lịch cúp nước từ 11g00 - 14g00 ngày 13/01/2021 tại Phường 10, Quận 6 
Lịch cúp nước từ 09g00 - 12g00 ngày 14/01/2021 và từ 09g00 - 12g00 ngày 15/01/2021 tại Phường 13, Quận 6  
Lịch cúp nước từ 09g00 - 11g30 ngày 15/01/2021 tại Phường 10, Quận 6