Lịch cúp nước từ 21g00 ngày 18/06/2022 - 05g00 ngày 19/06/2022 tại Phường 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 - Quận 6


Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 08/08/222 - 05g00 ngày 09/08/2022 tại Phường 3,8 Quận 6

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 16/08/222 - 05g00 ngày 17/08/2022 tại Phường 13,14 Quận 6
Lịch cúp nước từ 09g00 - 17g00 ngày 23/06/2022 tại Phường 3 Quận 6
Lịch cúp nước từ 09g00 - 14g00 ngày 25/07/2022 tại Phường 8 Quận 6
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 23/07/222 - 05g00 ngày 24/07/2022 tại Phường 6,9,10,11,13,14 Quận 6

Lịch cúp nước tại P13,14 Quận 6:
+ Từ 22g00 ngày 23/07/2022 - 04g30 ngày 24/07/2022
+ Từ 22g00 ngày 24/07/2022 - 04g30 ngày 25/07/2022
+ Từ 22g00 ngày 25/07/2022 - 04g30 ngày 26/07/2022