Lịch cúp nước từ 21g00 ngày 12/11/2022 - 05g00 ngày 13/11/2022 tại Phường 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 - Quận 6
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 14/11/222 - 05g00 ngày 15/11/2022 tại Phường 10,11,13,14 Quận 6

Lịch cúp nước từ 09g30 - 14g00 ngày 05/12/222 tại Phường 11 Quận 6

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 01/12/222 - 05g00 ngày 02/12/2022 tại Phường 10,11 Quận 6
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 30/11/222 - 03g00 ngày 01/12/2022 tại Phường 10,11 Quận 6
Lịch cúp nước từ 22g00  - 05g00 các ngày 30/11/2022 và ngày 01,02/12/2022 tại Phường 11 Quận 6

Lịch cúp nước tại P11 Quận 6:
+ Từ 22g00 ngày 05/12/2022 - 05g00 ngày 06/12/2022
+ Từ 22g00 ngày 07/12/2022 - 05g00 ngày 08/12/2022


Lịch cúp nước tại P11 Quận 6:
+ Từ 22g00 ngày 08/12/2022 - 05g00 ngày 09/12/2022
+ Từ 22g00 ngày 09/12/2022 - 05g00 ngày 10/12/2022