Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 23/11/2021 - 05g00 ngày 24/11/2021 tại Phường 2, Quận 6 
Lịch cúp nước từ 11g00 - 13g00 ngày 19/11/2021 tại Phường 10, Quận 6