+ từ 22g00 ngày 10/6/2021 - 05g00 ngày 11/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 11/6/2021 - 05g00 ngày 12/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 14/6/2021 - 05g00 ngày 15/6/2021
+ từ 22g00 ngày 15/6/2021 - 05g00 ngày 16/6/2021
+ từ 22g00 ngày 16/6/2021 - 05g00 ngày 17/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 17/6/2021 - 05g00 ngày 18/6/2021
+ từ 22g00 ngày 18/6/2021 - 05g00 ngày 19/6/2021
+ từ 22g00 ngày 21/6/2021 - 05g00 ngày 22/6/2021
+ từ 22g00 ngày 22/6/2021 - 05g00 ngày 23/6/2021
  

Lịch cúp nước tại Phường 10,11, Quận 6
+ từ 22g00 ngày 07/6/2021 - 05g00 ngày 08/6/2021
+ từ 22g00 ngày 08/6/2021 - 05g00 ngày 09/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 09/6/2021 - 05g00 ngày 10/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 10/6/2021 - 05g00 ngày 11/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 11/6/2021 - 05g00 ngày 12/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 12/6/2021 - 05g00 ngày 13/6/2021 
  

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 07/6/2021 - 05g00 ngày 08/6/2021 tại Phường 10,11, Quận 6   

Lịch cúp nước tại Phường 10,11, Quận 6
+ từ 22g00 ngày14/6/2021 - 05g00 ngày 15/6/2021
+ từ 22g00 ngày 15/6/2021 - 05g00 ngày16/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 16/6/2021 - 05g00 ngày 17/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 17/6/2021 - 05g00 ngày 18/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 18/6/2021 - 05g00 ngày 19/6/2021 
+ từ 22g00 ngày 19/6/2021 - 05g00 ngày 20/6/2021   


Lịch cúp nước từ 22g00 các ngày 21,22/6/2021 đến 05g00 ngày hôm sau tại Phường 12, Quận 6