Lịch cúp nước từ 21g00 ngày 04/03/2023 - 05g00 ngày 05/03/2023 tại P1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 25/05/2023 - 05g00 ngày 26/05/2023 tại P6,7,8,9,11,12,14 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 09g30 - 12g30 ngày 31/05/2023 tại P9,12 - Quận 5
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 09/05/2023 - 05g00 ngày 10/05/2023 tại P11 - Quận 5 

Lịch cúp nước tại khu vực P12 Q5:
+ Từ 09g30 - 12g00 ngày 08/02/2023.
+ Từ 22g30 ngày 09/02/2023 - 05g00 ngày 10/02/2023.


Lịch cúp nước từ 09g30 - 12g30 ngày 25/05/2023 tại P7,8 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 09g30 - 12g30 ngày 01/06/2023 tại P3 - Quận 5