Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 20/5/2021 - 05g00 ngày 21/5/2021 và từ 22g00 ngày 31/5/2021 - 05g00 ngày 01/6/2021 tại Phường 1,2,9, Quận 5 

Lịch cúp nước tại Phường 10,11, Quận 5
+ Từ 22g00 ngày 26/7/2021 - 05g00 ngày 27/7/2021
+ Từ 22g00 ngày 28/7/2021 - 05g00 ngày 29/7/2021
+ Từ 22g00 ngày 30/7/2021 - 05g00 ngày 31/7/2021