Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 10/03/2021  - 05g00 ngày 11/03/2021 tại Phường 09, 12, Quận 5  
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 08/03/2021  - 05g00 ngày 09/03/2021 tại Phường 12, Quận 5  
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 17/03/2021  - 05g00 ngày 18/03/2021 và 22g00 ngày 18/03/2021 - 05g00 ngày 19/03/2021 tại Phường 9, 12, Quận 5   
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 06/04/2021  - 05g00 ngày 07/04/2021 và từ 22g00 ngày 07/04/2021 - 05g00 ngày 08/04/2021 tại Phường 12, Quận 5