Lịch cúp nước từ 09g00 - 12g00 ngày 08/11/2021 tại Phường 12, Quận 5  

Lịch cúp nước tại Phường 12, Quận 5
+ 22g00 ngày 08/11/2021 - 05g00 ngày 09/11/2021 
+ 22g00 ngày 09/11/2021 - 05g00 ngày 10/11/2021
 

Lịch cúp nước từ 09g00 - 12g00 ngày 12/11/2021 tại Phường 12, Quận 5  
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 22/11/2021 - 05g00 ngày 23/11/2021 tại Phường 12, Quận 5  

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 10/12/2021 - 05g00 ngày 11/12/2021 tại Phường 5,6, Quận 5