Lịch cúp nước từ 21g00 ngày 30/09/2023 - 05g00 ngày 01/10/2023 tại P1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 07/09/2023 - 03g00 ngày 08/09/2023 tại P2 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 09g30 - 11g30 ngày 15/06/2023 tại P8,11 - Quận 5
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 23/08/2023 - 03g00 ngày 24/08/2023 tại P12,14 - Quận 5 

Lịch cúp nước tại khu vực P3,4,8 Q5:
+ Từ 09g30 - 11g00 ngày 12/09/2023.
+ Từ 22g00 ngày 14/09/2023 - 04g00 ngày 15/09/2023.


Lịch cúp nước từ 09g30 - 12g30 ngày 16/06/2023 tại P1,2,9 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 09g30 - 12g30 ngày 01/06/2023 tại P3 - Quận 5