Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 20/5/2021 - 05g00 ngày 21/5/2021 và từ 22g00 ngày 31/5/2021 - 05g00 ngày 01/6/2021 tại Phường 1,2,9, Quận 5