Lịch cúp nước từ 13g00 - 15g00 ngày 29/12/2020 tại Phường 15, Quận 5
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 06/01/2021 - 05g00 ngày 07/01/2020 tại Phường 11, Quận 5  
Lịch cúp nước từ 13g00 - 15g00 ngày 14/01/2020 tại Phường 15, Quận 5