Lịch cúp nước từ 0g00 - 02g30 ngày 16/01/2022 tại P1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 - Quận 5 

Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 11/03/2022 - 05g00 ngày 12/03/2022 tại P11 - Quận 5 
Lịch cúp nước từ 09g30 - 12g00 ngày 02/03/2022 tại Phường 3,4, Quận 5
Lịch cúp nước từ 23g00 ngày 15/03/2022 - 05g00 ngày 16/03/2022 tại P1,3,4,12,13 - Quận 5
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 11/05/2022 - 05g00 ngày 12/05/2022 tại P2 - Quận 5

Lịch cúp nước từ 09g30 - 10g30 ngày 25/03/2022 tại Phường 3,4, Quận 5
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 07/04/2022 - 05g00 ngày 08/04/2022 tại P8,11 - Quận 5
Lịch cúp nước từ 09g30 - 12g00 ngày 08/04/2022 tại Phường 4, Quận 5
Lịch cúp nước từ 22g00 ngày 14/04/2022 - 05g00 ngày 15/04/2022 tại P8,11 - Quận 5

Lịch cúp nước tại khu vực P3,4 Q5:
+ Từ 09g30 - 11g30 ngày 26/04/2022.
+ Từ 09g30 - 11g30 ngày 28/04/2022.